Trang TT Bo GD&DT
Mail Quảng Trị
Viễn Thông Quảng Trị

PHỤ LỤC 1 ĐÁNH GIÁ HTTH

 Phụ lục I

 (Tài liệu để tham khảo, kèm theo công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 17 tháng 5. năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
 
 

 

 

Minh chứng phân định các mức và nguồn minh chứng của từng tiêu chí

 

I. Một số quy định chung khi xây dựng minh chứng phân định các mức của tiêu chí

Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học được trình bày thành 4 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn được cụ thể hoá thành một số tiêu chí. Mỗi tiêu chí có một tên ngắn gọn để dễ nhớ, kèm theo một nội dung cô đọng, chứa đựng những dấu hiệu cơ bản về quản lý giáo dục, quản lý trường tiểu học. Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá theo ba mức: mức Trung bình, mức Khá và mức Xuất sắc. Mức trung bình phản ánh yêu cầu tối thiểu hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt về tiêu chí đó. Mỗi mức cao hơn bao gồm các yêu cầu của mức thấp hơn liền kề cộng thêm một vài yêu cầu mới đối với mức đó. Việc phân biệt các mức cao, thấp dựa vào số lượng và chất lượng các hoạt động hiệu trưởng đã thực hiện. Tuỳ từng tiêu chí, mức độ đạt được của tiêu chí được thể hiện bằng số lượng hành động hoặc bằng chất lượng sản phẩm hoạt động của hiệu trưởng. Điều này được đánh giá bởi các động từ hành động hoặc các trạng từ, tính từ trong văn bản Chuẩn và được gọi là từ khóa (in nghiêng trong biểu đạt các mức). Các mức này phải “lượng hóa” ở mức tối đa, nghĩa là, có khả năng “đo” được (phải trực quan được: đo được, đếm được, nhìn được, nhận biết được) để người tự đánh giá hoặc người đánh giá dễ đối chiếu, 3 mức độ trong mỗi tiêu chí đều được trình bày theo một cấu trúc đồng dạng.

II. Nguồn minh chứng của tiêu chí

Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp   

Mức trung bình:

- Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của ngành, của địa phương, nhà trường;

- Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện  nghĩa vụ công dân;

- Không tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

Mức khá:

- Tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của ngành, địa phương, nhà trường;

- Tự giác tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân;

- Có biện pháp phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và mang lại kết quả.

Mức xuất sắc:

- Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của ngành, địa phương, nhà trường;

- Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân;

- Không để xảy ra tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong nhà trường.

Nguồn minh chứng:

1. Những tài liệu, tư liệu, những đóng góp biểu hiện trách nhiệm đối với địa phương, đất nước và thê hệ trẻ.

2. Các nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội mà hiệu trưởng tham gia.

3. Các danh hiệu thi đua, các thành tích được khen thưởng và được ghi nhận.

4. Hiện trạng phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong nhà trường.

2. Tiêu chí 2: Đạo đức nghề nghiệp

Mức trung bình:

- Không vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong quản lý nhà trường;

- Không lợi dụng chức quyền vì mục đích vụ lợi;

- Được cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng tín nhiệm.

Mức khá:

- Phát huy được phẩm chất, đạo dức của nhà giáo trong nhà trường và cộng đồng; có trách nhiệm cao trong công tác quản lý;

- Tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ;

- Có biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của nhà trường.

Mức xuất sắc:

- Phát huy  tốt phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà  giáo;

- Luôn tận tâm và có trách nhiệm cao trong công tác quản lý;

- Có sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kết quả hoạt động của nhà trường được nâng cao rõ rệt;

- Được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tín nhiệm cao.

Nguồn minh chứng:

1. Các nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội mà hiệu trưởng tham gia.

2. Các danh hiệu thi đua, các thành tích được khen thưởng và được ghi nhận.

3. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ các hoạt động quản lý nhà trường.

4. Đánh giá, nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

5. Đánh giá của các cấp quản lý.

Tiêu chí 3: Lối sống, tác phong

Mức trung bình:

Bản thân thực hiện:

- Sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục;

- Sống nhân ái, độ lượng, bao dung;

- Làm việc khoa học, sư phạm.

Mức khá:

Bản thân thực hiện và vận động mọi người thực hiện:

- Sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc;

- Làm việc khoa học, sư phạm đã được thể hiện trong hoạt động quản lý.

Mức xuất sắc:

Bản thân thực hiện và tạo điều kiện để mọi người thực hiện:

- Sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục;

- Sự nhân ái, độ lượng, bao dung mang lại kết quả tốt trong công tác quản lý;

- Làm việc khoa học, sư phạm được thể hiện trong mọi hoạt động quản lý.

Nguồn minh chứng:

1. Các nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội mà hiệu trưởng tham gia.

2. Các danh hiệu thi đua, các thành tích được khen thưởng và được ghi nhận.

3. Kế hoạch làm việc và phương pháp giải quyết các công việc thể hiện tác phong làm việc khoa học và sư phạm.

4. Đánh giá, nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. 

5. Đánh giá của các cấp quản lý.

Tiêu chí 4: Giao tiếp và ứng xử

Mức trung bình:

Bản thân thực hiện:

- Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh;

- Thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cộng tác, biết giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh;

- Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục học sinh.

Mức khá:

Bản thân thực hiện và vận động mọi người thực hiện:

- Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh;

- Thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cộng tác, biết giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh;

- Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục học sinh.

Mức xuất sắc:

Bản thân thực hiện và tạo điều kiện để mọi người thực hiện:

- Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh;

- Thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cộng tác, biết giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh;

- Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục học sinh.

Nguồn minh chứng:

1. Kết quả giao tiếp và ứng xử trong giải quyết công việc.

2. Nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng về giao tiếp, ứng xử.

3. Các danh hiệu thi đua được phong tặng.

4.  Nhật ký công tác của nhà trường.

5. Các văn bản có liên quan của nhà trường (nếu có).

Tiêu chí 5: Học tập, bồi dưỡng

Mức trung bình:

- Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp sư phạm, năng lực quản lý nhà trường;

- Tạo điều kiện và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

Mức khá:

- Thực hiện có kết quả kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp sư phạm, năng lực quản lý nhà trường;

- Có những kết quả cụ thể trong việc tạo điều kiện và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

Mức xuất sắc:

- Thực hiện có kết quả tốt kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp sư phạm, năng lực quản lý nhà trường;

- Tư vấn và tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mang lại các kết quả tốt.

Nguồn minh chứng:

1. Các kế hoạch về học tập, bồi dưỡng, rèn luyện của hiệu trưởng.

2. Các kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhân viên.

3. Các bằng cấp, chứng chỉ, thành tích về học tập, bồi dưỡng của hiệu trưởng.

4. Kết quả về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập, bồi dưỡng.

5. Các biện pháp và kết quả về việc tạo điều kiện, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng.

Tiêu chí 6: Trình độ chuyên môn

Mức trung bình:

- Đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với giáo viên tiểu học;

- năng lực chuyên môn để chỉ đạo các hoạt động dạy học và giáo dục ở tiểu học;

- Có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học.

Mức khá:

- Có năng lực chuyên môn vững vàng để chỉ đạo hoạt động dạy học và giáo dục ở tiểu học;

- Có năng lực tư vấn về chuyên môn cho giáo viên để dạy tốt các môn học và hoạt động của giáo dục tiểu học;

- Luôn cập nhật kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học.

Mức xuất sắc:

- Có năng lực bồi dưỡng về chuyên môn cho giáo viên;

- Luôn cập nhật và giúp giáo viên biết cách cập nhật  kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học.

Nguồn minh chứng:

1. Các bằng cấp, chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng.

2. Các báo cáo chuyên đề do hiệu trưởng thực hiện về các kiến thức phổ thông liên quan đến giáo dục tiểu học.

3. Kết quả chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng.

4. Sổ ghi chép của hiệu trưởng về học tập, bồi dưỡng, tự rèn luyện.

5. Kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Tiêu chí 7: Nghiệp vụ sư phạm

Mức trung bình:

- Biết vận dụng các phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh;

- Biết tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo qui định;

- Thực hiện có kết quả việc tư vấn, giúp đỡ giáo viên về nghiệp vụ sư phạm;

- Biết sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục.

Mức khá:

- Vận dụng có kết quả tương đối tốt các phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh tiểu học;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở tiểu học phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương;

- Thực hiện có kết quả tốt việc tư vấn, giúp đỡ giáo viên về nghiệp vụ sư phạm của giáo dục tiểu học;

- Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục.

Mức xuất sắc:

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh tiểu học;

- Biết tổ chức thực hiện sáng tạo các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương;

- Thực hiện có có tính kế hoạch đạt kết quả tốt việc tư vấn, giúp đỡ giáo viên về nghiệp vụ sư phạm của giáo dục tiểu học;

- Sử dụng và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục.

Nguồn minh chứng

1. Kế hoạch dạy học (giáo án) của hiệu trưởng.

2. Biên bản dự giờ, thăm lớp.

3. Các báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của hiệu trưởng cho cán bộ, giáo viên.

4. Sổ ghi chép của hiệu trưởng.

5. Các minh chứng về sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (việc soạn thảo văn bản, quản lý bằng công nghệ thông tin, giao tiếp bằng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ...).

Tiêu chí 8: Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

Mức trung bình:

- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý theo quy định;

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ trong lãnh đạo và quản lý nhà trường.

Mức khá:

Vận dụng tương đối thành thạo các kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong lãnh đạo và quản lý nhà trường.

Mức xuất sắc:

Vận dụng thành thạo các kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong lãnh đạo và quản lý nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và mang lại hiệu quả.

Nguồn minh chứng

1. Các văn bằng, chứng chí về đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý.

2. Nội dung các loại kế hoạch, các quyết định, các báo cáo ...

3. Kết quả đánh giá hoạt động của nhà trường (tự đánh giá và đánh giá theo kiểm định).

Tiêu chí 9: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

Mức trung bình:

- Xây dựng được quy hoạch phát triển nhà trường, trong đó thể hiện được quy mô phát triển (số lượng, chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia ...);

- Xây dựng được các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó có hai loại kế hoạch cơ bản: kế hoạch năm học (mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp và các điều kiện thực hiện); kế hoạch dạy học và giáo dục (kế hoạch thực hiện các hoạt động dạy học các môn học; kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục khác);

- Các loại kế hoạch được công bố công khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đến các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà tài trợ ...;

- Các loại kế hoạch được tổ chức thực hiện có kết quả thể hiện việc đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đề ra.  

Mức khá:

- Xây dựng được quy hoạch phát triển nhà trường, theo quy định phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học; phù hợp với các nguồn lực của nhà trường và đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương;

- Xây dựng được các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có tính khả thi;

- Các loại kế hoạch được công bố công khai rộng rãi;

- Các loại kế hoạch được tổ chức thực hiện có kết quả thể hiện việc đạt đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Mức xuất sắc:

- Xây dựng được các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo tính khả thi;

- Các loại kế hoạch được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của các đối tượng liên quan;

- Các loại kế hoạch được tổ chức thực hiện có kết quả thể hiện việc đạt đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và được tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

Nguồn minh chứng:

1. Bản quy hoạch của nhà trường.

2. Các loại kế hoạch: Kế hoạch năm học; kế hoạch dạy học và giáo dục; kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của năm học.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường về các loại kế hoạch.

Tiêu chí 10: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Mức trung bình:

- Thành lập, kiện toàn được các tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo qui định;

- Có các biện pháp để quản lý hoạt động của các tổ chức bộ máy nhà trường;

- Sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với năng lực, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiện được kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Thực hiện đầy đủ và đúng công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo các quy định của Nhà nước và của ngành giáo dục;

- Tổ chức được các hoạt động thi đua; có tập thể sư phạm đoàn kết.

Mức khá:

- Thành lập, kiện toàn được các tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo quy định phù hợp với điều kiện của nhà trường;

- Các biện pháp quản lý hoạt động của các tổ chức bộ máy nhà trường mang lại kết quả tương đối tốt trong hoạt động của nhà trường;

- Sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên mang lại kết quả cụ thể trong hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện đầy đủ các kế hoạch về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời, phát huy được các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật có tác dụng phát triển đội ngũ và thúc đẩy các hoạt động của nhà trường;

- Các hoạt động thi đua thúc đẩy được các hoạt động của nhà trường;

- Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, vững về chuyên môn.

Mức xuất sắc:

- Các tổ chức bộ máy được thành lập và kiện toàn đã phát huy tốt tác dụng trong các hoạt động của nhà trường;

- Các biện pháp quản lý tổ chức bộ máy tinh giản, hoạt động đồng bộ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà trường;

- Sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy được sức mạnh tập thể sư phạm, mang lại kết quả cao trong các hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện hiệu quả các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời và phát huy tốt tác dụng các chế độ chính sách của Nhà nước và của nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Việc đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật có tác dụng tốt trong phát triển đội ngũ và góp phần cải tiến, hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ;

- Các hoạt động thi đua thúc đẩy và mang lại kết quả tốt trong các hoạt động của nhà trường;

- Tập thể sư phạm thực sự đoàn kết phát huy tác dụng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục.

Nguồn minh chứng:

1. Hồ sơ, các quyết định về thành lập tổ chức, bổ nhiệm các chức vụ.

2. Các thể hiện biện pháp quản lý: biên bản nhà trường, sổ nghị quyết, các loại kế hoạch.

3. Bản quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ.

4. Sổ nghị quyết, các quyết định về phân công, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên.  

5. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

6. Các hồ sơ về thực hiện chế độ chính sách.

7. Các hồ sơ về đánh giá, xếp loại: theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các loại đánh giá xếp loại khác (công chức, viên chức, thi đua khen thưởng ...), sổ kiểm tra đánh giá giáo viên.

8. Các hồ sơ về thi đua khen thưởng.   

9. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường.

Tiêu chí 11: Quản lý học sinh

Mức trung bình:

- Tổ chức được các hoạt động điều tra, khảo sát, huy động và tiếp nhận học sinh với kết quả: đúng độ tuổi, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch;

- Tổ chức các lớp học sinh theo quy định (về số lượng, độ tuổi), tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 5%, học sinh lưu ban không quá 15%;

- Thực hiện được công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, không vi phạm các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Mức khá:

- Việc huy động và tiếp nhận học sinh với kết quả: đúng độ tuổi, đảm bảo 100% số trẻ cần huy động;

- Tổ chức các lớp học sinh theo quy định (về số lượng, độ tuổi), tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%, học sinh lưu ban không quá 10%;

- Thực hiện đúng các chế độ khen thưởng kỷ luật đối với học sinh;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, bảo vệ được các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Mức xuất sắc:

- Việc huy động và tiếp nhận học sinh với kết quả: đúng độ tuổi, đảm bảo 100% số trẻ cần huy động;

- Tổ chức các lớp học sinh theo đúng quy định (về số lượng, độ tuổi), không có học sinh học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 5%;

- Thực hiện tốt các chế độ khen thưởng kỷ luật, có tác dụng tốt trong giáo dục học sinh;

- Thực hiện đầy đủ, có tác dụng tốt các chế độ chính sách, bảo vệ được các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Nguồn minh chứng:

1. Hồ sơ điều tra, khảo sát.

2. Kết quả huy động trẻ em trong độ tuổi đi học.

3. Kết quả quản lý số lượng học sinh.

4. Các quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh và các kết quả mang lại.

5. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.

6. Các văn bản thể hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Tiêu chí 12: Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục 

Mức trung bình:

- Các kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp được thực hiện đúng quy định;

- Quản lý được các hoạt động dạy của giáo viên, các hoạt động học của học sinh theo quy định, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học đạt mức trung bình ở tất cả các môn học;

- Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đúng quy định;

- Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằng điểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 70%, trong đó có 40% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến;

- Số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học đạt tỷ lệ từ 80% trở lên, trong đó tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 60% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu;

- Tổ chức được công tác kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.

Mức khá:

- Các kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp được thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương;

- Quản lý được các hoạt động dạy của giáo viên, các hoạt động học của học sinh theo quy định, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học đạt mức khá ở các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học;

- Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có tác dụng thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp giáo dục;

- Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằng điểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 80%, trong đó có 50% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học đạt tỷ lệ từ 85% trở lên, trong đó tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 70% trở lên;

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời công tác kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.

Mức xuất sắc:

- Các kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp được thực hiện một cách chủ động và sáng tạo;

- Quản lý được các hoạt động dạy của giáo viên, các hoạt động học của học sinh có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học đạt mức khá trở lên ở hầu hết các môn học;

- Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

- Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằng điểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 90%, trong đó có 60% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến;

- Số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học đạt tỷ lệ từ 95% trở lên, trong đó tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 80% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường;

- Sử dụng kết quả sau đánh giá để có giải pháp dạy học và giáo dục phù hợp với các nhóm đối tượng, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguồn minh chứng

1. Các kế hoạch dạy học, giáo dục.

2. Các văn bản, hồ sơ quy định quản lý thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục.

3. Các văn bản, hồ sơ về quản lý dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, quản lý chất lượng giáo dục.

4. Các văn bản, hồ sơ về quản lý đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

5. Các báo cáo, tổng kết đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.

6. Các văn bản, hồ sơ kiểm tra và công nhận chương trình tiểu học cho học sinh.

7. Các văn bản, hồ sơ về kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng nhà trường.

Tiêu chí 13: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

Mức trung bình:

- Huy động và sử dụng đúng quy định các nguồn tài chính của nhà trường phục vụ các hoạt động dạy học và giáo dục;

- Có hệ thống văn bản về quản lý tài chính theo quy định, trong đó có quy chế chi tiêu nội bộ; việc dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ đúng qui định;

- Thực hiện công khai tài chính của trường theo đúng quy định;

- Quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích và nhiệm vụ của nhà trường, đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức xây dựng, bảo quản, khai thác cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường đạt được một số yêu cầu cơ bản để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Mức khá:

- Huy động và sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn tài chính của nhà trường;

- Có đầy đủ hệ thống văn bản về quản lý tài chính, trong đó có quy chế chi tiêu nội bộ được Hội đồng nhà trường thông qua; việc lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước;

- Thực hiện đầy đủ các quy định quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ;

- Thực hiện công khai các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định;

- Quản lý sử dụng tài sản một cách hiệu quả, phục vụ đổi mới phương pháp dạy học;

- Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt được một số yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa đảm bảo chất lượng giáo dục.

Mức xuất sắc:

- Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn tài chính của nhà trường;

- Có đầy đủ hệ thống văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính, trong đó có quy chế chi tiêu nội bộ được Hội đồng nhà trường thông qua; việc lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; thực hiện tốt việc quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ, thực hiện;

- Thực hiện công khai đầy đủ và kịp thời các nguồn tài chính của trường theo đến các đối tượng theo quy định. Quản lý sử dụng tài sản hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục;

- Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt được các yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguồn minh chứng

1. Các văn bản, hồ sơ huy động các nguồn tài chính.

2. Các văn bản, hồ sơ về quản lý tài chính: các quy định chi tiêu nội bộ, các báo cáo công khai.

3. Các hồ sơ kiểm tra, kiếm toán tài chính của nhà trường.

4. Các văn bản, hồ sơ về quản lý tài sản của nhà trường.

5. Các văn bản, hồ sơ về quản lý (xây dựng, bảo quản, khai thác ...) cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Tiêu chí 14: Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

Mức trung bình:

- Xây dựng được các quy định về quản lý hành chính nhà trường;

- Tổ chức được hoạt động quản lý hành chính nhà trường theo đúng quy định;

- Quản lý và sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định;

- Xây dựng và sử dụng hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu giáo dục và quản lý của nhà trường;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định.

Mức khá:

- Các quy định hoạt động, thủ tục hành chính nhà trường được xây dựng phù hợp với điều kiện nhà trường, có hiệu quả trong quản lý;

- Các hoạt động quản lý hành chính đã nâng cao chất lượng một số hoạt động giáo dục và quản lý nhà trường;

- Việc quản lý và sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách, các tệp văn bản đã đáp ứng được các yêu cầu sử dụng, quản lý các hoạt động của nhà trường;

- Hệ thống thông tin góp phần nâng cao được chất lượng giáo dục và quản lý của nhà trường;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định.

Mức xuất sắc:

- Xây dựng và cải tiến được các quy định hoạt động, thủ tục hành chính nhà trường thể hiện sự đổi mới, cải tiến quản lý hành chính;

- Các hoạt động quản lý hành chính nhà trường được nâng cao về chất lượng một cách rõ rệt có tác dụng thúc đẩy các hoạt động của nhà trường;

- Việc quản lý và sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách, các phần mềm, tệp văn bản đã đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng, quản lý hoạt động của nhà trường;

- Hệ thống thông tin đã hoạt động hiệu quả, chất lượng và có tác động tốt cho chất lượng giáo dục và quản lý của nhà trường;

- Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu các đối tượng sử dụng.

Nguồn minh chứng:

1. Các văn bản, hồ sơ quy định về quản lý hành chính.

2. Các văn bản, hồ sơ về quản lý các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường.

3. Các văn bản, hồ sơ về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động giáo dục và quản lý của nhà trường.

4. Các báo cáo đánh giá tác động của quản lý hành chính, hệ thống thông tin và chế độ thông tin báo cáo.

Tiêu chí 15: Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

Mức trung bình:

- Tổ chức thực hiện được các hoạt động về kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường theo quy định;

- Chấp hành đầy đủ thanh tra giáo dục của các cấp quản lý;

- Chấp hành đầy đủ các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

Mức khá:

- Tổ chức các hoạt động về kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường đã có tác dụng thúc đẩy các hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường;

- Chấp hành tích cực thanh tra giáo dục của các cấp quản lý;

- Chấp hành và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định;

- Sử dụng được các kết quả kiểm tra, kiếm định vào quản lý nhà trường.

Mức xuất sắc:

- Việc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá đã có tác dụng tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;

- Chấp hành tốt thanh tra giáo dục của các cấp quản lý;

- Chấp hành và chủ động thực hiện các hoạt động phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục;

- Sử dụng các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và có các giải pháp phù hợp để phát triển nhà trường.

Nguồn minh chứng:

1. Các văn bản, hồ sơ về kiểm tra, đánh giá các hoạt động của nhà trường.

2. Các văn bản và hồ sơ về thanh tra giáo dục.

3. Các văn bản, hồ sơ về kiểm định chất lượng, trong đó có đánh giá trong và đánh giá ngoài.

4. Các báo cáo đánh giá về kiểm tra, thanh tra, kiểm định.

Tiêu chí 16: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

Mức trung bình:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện được quy chế dân chủ trong nội bộ nhà trường theo quy định, trong đó có: Nội quy nhà trường; những việc cần thông báo công khai, cơ chế phối hợp; v.v...

- Tổ chức được việc lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong các hoạt động nhằm xây dựng phát triển nhà trường;

- Thực hiện được các hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.        

Mức khá:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện được đầy đủ và phát huy được tác dụng quy chế dân chủ trong nội bộ nhà trường;

- Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong các hoạt động nhằm xây dựng phát triển nhà trường được thực hiện thường xuyên và mang lại kết quả;

- Việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, phát huy được đóng góp của các tổ chức và mang lại các kết quả trong nhiều hoạt động của nhà trường.   

Mức xuất sắc:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện được đầy đủ, hiệu quả quy chế dân chủ trong nội bộ nhà trường;

- Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh mang lại kết quả tốt cho hoạt động của nhà trường;

- Việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường được thực hiện một cách chất lượng và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

Nguồn minh chứng:

1. Các quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Các biên bản, nghị quyết về phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường.

3. Các báo cáo đánh giá kết quả trong việc thực hiện dân chủ cơ sở.

Tiêu chí 17: Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

Mức trung bình:

- Có tổ chức một số hoạt động tuyên truyền trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về truyền thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu của giáo dục tiểu học;

- Có tổ chức một số hoạt động phối hợp với gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Mức khá:

- Có kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về truyền thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu của giáo dục tiểu học;

- kế hoạchtổ chức các hoạt động phối hợp với gia đình, Ban đại diện che mẹ học sinh thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Mức xuất sắc:

- Tổ chức sáng tạo, có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về truyền thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu của giáo dục tiểu học;

- Tổ chức sáng tạo, có hiệu quả các hoạt động phối hợp với gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Nguồn minh chứng:

1. Kế hoạch tuyên truyền và các hình thức về hoạt động tuyên truyền.

2. Kế hoạch phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học sinh; các hình thức hoạt động phối hợp và kết quả hoạt động phối hợp.

3. Các đánh giá, nhận xét của địa phương, Ban đại diện và cha mẹ học sinh về hoạt động phối hợp.

Tiêu chí 18: Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

Mức trung bình:

- Có tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp nhằm phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn;

- Có tổ chức huy động các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá nhân trong cộng đồng góp phần xây dựng nhà trường, thực hiện mục tiêu giáo dục;

- Có tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Mức khá:

- Có một số kết quả cụ thể trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp nhằm phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn;

- Có một số kết quả cụ thể trong huy động các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá nhân góp phần xây dựng nhà trường, thực hiện mục tiêu giáo dục;

- Tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Mức xuất sắc:

- Tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp nhằm phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn;

- Huy động một cách sáng tạo, có hiệu quả các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá nhân góp phần xây dựng nhà trường, thực hiện mục tiêu giáo dục;

- Chủ động, tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Nguồn minh chứng:

  • CHI1. Các văn bản, hồ sơ về tham mưu với chính quyền địa phương.

2. Kế hoạch huy động các nguồn lực của cộng đồng và xã hội.

3. Kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội.

4. Các báo cáo đánh giá kết quả huy động cộng đồng, xã hội xây dựng và phát triển nhà trường.

5. Các báo cáo đánh giá kết quả phối hợp với cộng đồng, xã hội thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

 
 
 

Bản quyền @2010 thuộc về Trường TH Số 2 Triệu Phước