Trang TT Bo GD&DT
Mail Quảng Trị
Viễn Thông Quảng Trị

phụ lục 1 HIệu trưởng tự đánh giá

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

PHỤ LỤC I

Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá

(Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT

Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
 
 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo: ......................................................................................................

Trường Tiểu học: ............................................................................................................................

Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học: .................................

 

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

 

3. Lối sống, tác phong

 

4. Giao tiếp và ứng xử

 

5. Học tập, bồi dưỡng

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

 

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

 

10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

11. Quản lý học sinh

 

12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

 

13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

 

14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

 

16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

 

18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

 

 

Tổng điểm

 

 

Xếp loại

 

          Chú ý :

  1. Cách cho điểm:

  - Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;

  - Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.

  2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.

          Các minh chứng:

          1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

          2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

          3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

          4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

            Đánh giá chung:

          1. Những điểm mạnh:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

          2. Những điểm yếu:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

          3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

. . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .

(Chữ ký của hiệu trưởng)

 

 

 

 

 

Bản quyền @2010 thuộc về Trường TH Số 2 Triệu Phước